VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na poskytnutí grafických služeb, ilustrací, tvorby gifů a brand konceptů, zakázek na míru, objednávky těchto služeb a potvrzení objednávek paní Terezií Kohoutkovou, se sídlem Brněnská 4345/38, Prostějov, PSČ  796 01, IČ: 09734031 (dále jen „zhotovitel“).
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

 II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 2. V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.


 III.Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.

 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na webových stránkách www.tecca-atelier.com/cenik.

 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.


 IV.Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením grafických služeb, ilustrací, gifů, brand konceptů, zakázek na míru a vyhotovení díla, resp. tvorbou digitální grafiky, tiskovin - i firemních, digitálních ilustrací, logotypů, korporátní identity apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.

 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením grafických služeb, ilustrací, gifů, brand konceptů a zakázek na míru.


 V.Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či mailem shodl zákazník se zhotovitelem. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách www.tecca-atelier.com. Přibližná kalkulace ceny za konkrétní zpracování díla je vždy zákazníkovi předem sdělena při potvrzení konečné objednávky zhotovitelem.

 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.

 3. Zákazník hradí cenu předmětu plnění převodem na účet zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP).

 4. Závdavek je nevratný, vyjma odst. 7 čl. V.

 5. V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek objednateli vrátit v plné výši.

 6. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.


 VI.Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.

 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo, využívat vybrané grafické díla zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít zrealizované grafické práce pro svou webovou prezentaci (webové stránky, Instagram, jiné), jako ukázku své práce, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb. ) je udělen na základě souhlasu s VOP. 

 4. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.

 5. Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. 4 VOP se považuje 5 – 30 pracovních dnů (podle náročnosti zakázky). V případě složitější zakázky může být doba zpracování prodloužena až na 6 týdnů bez předchozího upozornění.

 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

 7. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VII.Práva a povinnosti objednatele​​

 1. Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti. O změně nebo zrušení mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

 2. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.


 VIII.Jiná ujednání stran

 1. Zákazníkovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a komerční využití. 

 2. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má zákazník právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.

 3. Zhotovitel dodává zákazníkovi výsledné práce ve formátu JPG, PNG, PDF, SVG, na vyžádání .AI či .EPS, pokud nebylo předem ujednáno jinak.


 IX.Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 měsíců ode dne převzetí zakázky, tj. v záruční době.

 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).

 4. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 5. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.


 X.Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

 1. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 10% sleva z ceny předmětu plnění.

 2. Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.


 XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. VIII odst. 5 VOP.

 2. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP.

 3. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

 4. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP.

 5. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:

 • a) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. 1 a 2 VOP;

 • b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto VOP.


 XII. Storno poplatky

 1. Zruší-li zákazník zakázku bez vážného důvodu nebo přestane komunikovat má zhotovitel nárok na celou zálohu.

 2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.


   XIII. Další ustanovení

  1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.

  2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

  3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

   

  XIV. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.tecca-atelier.com/VOP

  2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP (odesláním objednávky), uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.

  3. Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

   a) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;
   b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;
   c) smlouva je uzavírána v jazyce českém či anglickém
   d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit
   e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.

  4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) je povinen zhotovitel přímo oznámit objednateli a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících objednatele a neřešitelných jiným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  5. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021

  6. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.